'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם'
מסמך רישמי

סעיף 21.
 1. 1. כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך הנציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.
 2. 2. כל אדם זכאי לשוויון בכניסה לשירות ציבורי של ארצו.
 3. 3. רצון העם הוא היסוד לסמכותה של הממשלה. העם יביע את רצונו בבחירות כשרות הנשנות לעתים מזומנות, לפי זכות בחירה כללית ושווה ובהצבעה חשאית, או לפי סדר של בחירה חופשית.
סעיף 22.

לכל אדם, כחלק מהחברה, יש את הזכות לביטוח לאומי, באמצעות מאמצים לאומיים ובינלאומיים ובהתאמה לארגון והמשאבים של כל מדינה וזכאי למימוש הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שאינן ניתנות להפרה למען כבודו ולמען התפתחותו האישית.

סעיף 23.
 1. 1. כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים והגנה מפני האבטלה.
 2. 2. כל אדם, ללא כל אפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שוות ערך.
 3. 3. כל עובד זכאי לשכר צודק והוגן, אשר יבטיח לו ולבני ביתו קיום ראוי על פי כבוד האדם אשר יושלם, אם אכן הכרחי, על-ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית.
 4. 4. כל אדם זכאי ליצור איגודים מקצועיים ולהצטרף לאיגודים כאלו כדי להגן על ענייניו.
סעיף 24.

כל אדם זכאי למנוחה ולפנאי, וזה כולל הגבלת שעות העבודה במידה המתקבלת על הדעת וחופשה בשכר בזמן החגים.

סעיף 25.
 1. 1. כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כנדרש והזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, נכות, התאלמנות, זקנה או מחסור באמצעי מחיה אחרים בנסיבות שאינן תלויות בו.
 2. 2. אימהות וילדים זכאים לטיפול מיוחד ולסיוע. כל הילדים, בין שנולדו בתוך נישואין או מחוץ לנישואין, ייהנו במידה שווה מהגנה סוציאלית.
סעיף 26.
 1. 1. כל אדם זכאי לחינוך. החינוך יינתן חינם, לפחות בשלבים הראשונים והיסודיים. החינוך היסודי הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי יהיה מצוי לכול, והחינוך הגבוה יהיה פתוח לכול במידה שווה ועל יסוד הכשרון.
 2. 2. החינוך יכוון לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס של כבוד לזכויות האדם ולחירויות בסיסיות. החינוך יטפח הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים, הקבוצות והגזעים הדתיים, ויסייע למאמץ של האומות המאוחדות לקיים את השלום.
 3. 3. להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם.
סעיף 27.
 1. 1. לכל אדם יש את הזכות להשתתף בחופשיות בחיים התרבותיים של הקהילה, ליהנות מהאמנויות ולקחת חלק בהתקדמות המדע וביתרונותיו.
 2. 2. לכל אדם יש את הזכות להגנת האינטרסים החומריים והמוסריים של פרי עבודתו המדעית, ספרותית או יצירה אמנותית אחרת שהוא היוצר שלה.
סעיף 28.

כל אדם זכאי למשטר סוציאלי ובינלאומי, שבו אפשר יהיה לקיים במלואן את הזכויות והחירויות אשר נקבעו בהכרזה זו.

סעיף 29.
 1. 1. לכל אדם יש תפקידים בקהילה, שרק בתוכה ניתנת האפשרות להתפתחות החופשית המלאה של אישיותו.
 2. 2. אין להגביל אדם בזכויותיו ובחירותיו, פרט לאותן הגבלות שנקבעו בחוק על מנת להבטיח את ההכרה בזכויות ובחירויות של הזולת ואת יחס הכבוד אליהן, וכן את מילוי הדרישות הצודקות של המוסר, של הסדר הציבורי ושל טובת הכלל בתוך החברה הדמוקרטית.
 3. 3. לעולם לא ישתמשו בזכויות ובחירויות אלה בניגוד למטרותיהן ולעקרונותיהן של האומות המאוחדות.
סעיף 30.

שום דבר בהכרזה זו לא יתפרש כאילו הוא בא להקנות למדינה, לציבור או ליחיד כל זכות שהיא לעסוק בפעולה או לבצע מעשה שתכליתם לקפח כל זכות או חירות מן הזכויות והחירויות הקבועות בהכרזה זאת.

חתום על העצומה