זכות האדם מספר 15

הזכות ללאום

הזכות ללאום

זכות האדם מספר 15

הזכות ללאום(1) כל אדם זכאי לאזרחות.

(2) לא תישלל מאדם אזרחותו דרך שרירות ולא תקופח דרך שרירות זכותו להחליף את אזרחותו.

חתום על העצומה