זכות האדם מספר 26

הזכות לחינוך

הזכות לחינוך

זכות האדם מספר 26

הזכות לחינוך

1. כל אדם זכאי לחינוך. החינוך יינתן חינם, לפחות בשלבים הראשונים והיסודיים. החינוך היסודי הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי יהיה מצוי לכול, והחינוך הגבוה יהיה פתוח לכול במידה שווה ועל יסוד הכשרון.

2. החינוך יכוון לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס של כבוד לזכויות האדם ולחירויות בסיסיות. החינוך יטפח הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים והקיבוצים הדתיים והגזעיים, ויסייע למאמץ של האומות המאוחדות לקיים את השלום.

3. להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם.

חתום על העצומה