זכות האדם מספר 17

הזכות לרכוש

הזכות לרכוש

זכות האדם מספר 17

הזכות לרכוש

1. לכל אדם הזכות להיות בעל רכוש בעצמו כמו גם להיות בשותפות על רכוש עם אחרים.

2. לא ישלל מאדם קניינו בדרך שרירותית.

חתום על העצומה