RealTime
4.12 קרא

סעיף 24 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 24

לכל אדם הזכות לנוח ולבלות, כולל הגבלה הגיונית של שעות עבודה וחגים תקופתיים – ולקבל משכורת.