RealTime
4.2 קרא

סעיף 19 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 19

לכל אדם הזכות לחופש הדעה וההבעה; זכות זו כוללת חופש להחזיק בדעות ללא הפרעה ולחפש, לקבל ולתת מידע ורעיונות באמצעות כל מדיה וללא התחשבות בגבולות.