RealTime
4.14 קרא

סעיף 25 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 25

  1. לכל אדם הזכות לרמת חיים המתאימה לבריאות ולרווחה שלו ושל משפחתו, כולל מזון, ביגוד, מגורים וטיפול רפואי ושירותים חברתיים נחוצים, והזכות לביטחון במקרה של אבטלה, חולי, נכות, אלמנות, זקנה או איזשהו חוסר אחר בפרנסה שמעבר לשליטתו.
  2. בני אדם בתקופת האמהות והילדות זכאים לטיפול מיוחד ולעזרה. כל הילדים, באם נולדו בתוך או מחוץ לקשרי נישואין, ייהנו מאותה הגנה חברתית.