RealTime
4.6 קרא

סעיף 21 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 21

  1. לכל אדם הזכות להשתתף בממשלה של ארצו, ישירות או באמצעות נציגים שנבחרו באופן חופשי.
  2. לכל אדם הזכות לגישה שווה לשירות ציבורי בארצו.
  3. רצון העם יהיה הבסיס לסמכות של הממשלה; רצון זה יבוטא בבחירות תקופתיות וכנות שייערכו על-ידי הצבעה כללית ושווה ושייערכו על-ידי הצבעה חשאית או נהלים חופשיים מקבילים.