RealTime
4.8 קרא

סעיף 22 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 22

לכל אדם, כחלק מהחברה, יש את הזכות לביטוח לאומי, באמצעות מאמצים לאומיים ובינלאומיים ובהתאמה לארגון והמשאבים של כל מדינה וזכאי למימוש הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שאינן ניתנות להפרה למען כבודו ולמען התפתחותו האישית.