RealTime
4.10 קרא

סעיף 23 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 23

  1. כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים והגנה מפני אבטלה.
  2. כל אדם, ללא כל אפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שוות ערך.
  3. לכל אחד שעובד ישנה הזכות לפיצויים הוגנים וצודקים שיבטיחו לו ולמשפחתו קיום אנושי בכבוד, ותוספת, אם נחוץ, באמצעים נוספים של הגנה חברתית.
  4. לכל אדם הזכות ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים על מנת להגן על האינטרסים שלו.