RealTime
2.4 קרא

סעיף 7 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 7

כולם שווים בפני החוק וזכאים ללא כל אפליה להגנה שווה של החוק. כולם שווים להגנה שווה בפני כל אפליה המפרה את ההצהרה הזאת ובפני כל הסתה לאפליה כזאת.