RealTime
2.6 קרא

סעיף 8 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 8

לכל אדם הזכות לסעד יעיל על-ידי בתי הדין הלאומיים על פעולות שמפרות את הזכויות היסודיות המובטחות לו על-ידי החוקה או על-ידי החוק.