RealTime
2.12 קרא

סעיף 11 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 11

  1. לכל אחד הנאשם בעבירה בעלת ענישה ישנה הזכות להיחשב זכאי עד שיוכח אשם בהתאם לחוק בבית הדין הציבורי שבו יובטח כל הדרוש להגנתו.
  2. אף אחד לא יוחזק כאשם בכל עבירה בעלת ענישה בגלל כל פעולה או מחדל שלא יצרה עבירה בעלת ענישה, תחת חוק לאומי או בינלאומי, בזמן שבו בוצעה. כמו כן לא יוטל עונש כבד יותר מהעונש שהיה מיושם בזמן שבו בוצעה העבירה בעלת הענישה.