RealTime
2.1 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

לאחר מכן אתה תקרא את הסעיפים של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם' ותצפה בתשדירי שירות על אותם סעיפים. לפני שאתה מתחיל, בדוק את הבנתך את המילים הבאות: