RealTime
3.14 קרא

סעיף 18 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 18

לכל אדם הזכות לחופש המחשבה, מצפון ודת; הזכות הזאת כוללת חופש לשנות את דתו או אמונתו, וחופש, אם לבד או בשותפות עם אחרים ובציבור או באופן אישי, להפגין את דתו או אמונתו בהוראה, כשהוא נוהג לפי חוקיה, סוגד לה ומקיים את מצוותיה.