RealTime
3.10 קרא

סעיף 16 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 16

  1. לגברים ונשים מכל גיל, ללא הגבלה כלשהי בגלל גזע, לאום או דת, הזכות להינשא ולהקים משפחה. הם זכאים לזכויות שוות בכל הנוגע לנישואין, במשך הנישואין ובזמן פירוקם.
  2. נישואין יתקיימו רק עם ההסכמה החופשית והמלאה של בני הזוג המיועדים.
  3. המשפחה היא קבוצת היסוד של חברה והיא זכאית להגנה על-ידי החברה והמדינה.