RealTime
3.8 קרא

סעיף 15 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 15

  1. לכל אדם הזכות ללאומיות.
  2. אף אחד לא יקופח באופן שרירותי מלאומיותו ולא יתכחשו לזכותו לשנות את לאומיותו.