RealTime
3.4 קרא

סעיף 13 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 13

  1. לכל אדם הזכות לחופש תנועה ומגורים בגבולות של כל מדינה.
  2. לכל אדם הזכות לעזוב כל מדינה, כולל מדינתו שלו, ולחזור למדינתו.