RealTime
3.6 קרא

סעיף 14 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 14

  1. לכל אדם הזכות לחפש וליהנות בארצות אחרות ממקלט נגד רדיפות.
  2. אין לפנות לזכות זו במקרה של תביעה הנובעת בכנות מפשעים לא-פוליטיים או ממעשים המנוגדים למטרות והעקרונות של האומות המאוחדות.