RealTime
5.10 קרא

סעיף 30 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 30

שום דבר בהצהרה זו לא יתפרש ולא ישתמע כך שמדינה, קבוצה או אדם כלשהם זכאים לקחת חלק באיזושהי פעילות או פעולה שמטרתם הרס של איזושהי זכות או חופש שפורטו בזאת.