RealTime
5.8 קרא

סעיף 29 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 29

  1. לכל אדם יש חובה כלפי הקהילה אשר מאפשרת את החופש וההתפתחות המלאה של אישיותו.
  2. אין להגביל אדם בזכויותיו ובחירותיו, פרט לאותן הגבלות שנקבעו בחוק על מנת להבטיח את ההכרה בזכויות ובחירויות של הזולת ואת יחס הכבוד אליהן, וכן את מילוי הדרישות הצודקות של המוסר, של הסדר הציבורי ושל טובת הכלל בתוך החברה הדמוקרטית.
  3. לעולם לא ישתמשו בזכויות ובחירויות אלה בניגוד למטרותיהן ולעקרונותיהן של האומות המאוחדות.