RealTime
5.2 קרא

סעיף 26 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 26

  1. לכל אדם הזכות לחינוך. חינוך יהיה חופשי, לפחות בשלבים הבסיסיים והיסודיים. חינוך יסודי יהיה חובה. חינוך טכני ומקצועי יהיה בהישג יד כללי וחינוך גבוה יותר יהיה נגיש במידה שווה לכולם על בסיס של להיות ראוי לו.
  2. החינוך יכוון לפיתוחה המלא של האישיות האנושית ולטיפוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסודיות. הוא יקדם הבנה, סובלנות וידידות בין כל העמים, הגזעים או הקבוצות הדתיות, ויסייע לקידום הפעילויות של האומות המאוחדות בשמירת השלום.
  3. להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם.