RealTime
5.6 קרא

סעיף 28 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 28

כל אדם זכאי לסדר חברתי ובינלאומי, אשר בהם הוא זכאי לזכויות ולחופש אשר מקדמים ומביאים לידי הגשמה של הסעיפים בהצהרה זו.