RealTime
1.4 קרא

סעיף 2 של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'

סעיף 2

  1. כל אחד זכאי לכל הזכויות והחירויות המפורסמות בהצהרה זו, ללא הבדל משום סוג, כמו גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או אחרת, מקור לאומי או חברתי, רכוש, מוצא או מעמד אחר.
  2. יתר על כן, שום הבדל לא ייעשה על הבסיס של המעמד הפוליטי, שיפוטי או בינלאומי של הארץ או התחום שאליו משתייך אדם, באם היא עצמאית, מונופול, לא תחת ממשל עצמאי, או תחת כל הגבלה אחרת של ריבונות.