RealTime
0.2 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

בשלב הבא אתה תקרא מתוך החוברת 'הסיפור של זכויות האדם'. לפני שאתה מתחיל, בדוק את הבנתך את המילים הבאות שקשורות לזכויות האדם: